ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน (70)
🌸🌸🌸


没收押金。
Mòshōu yājīn.
ริบเงินมัดจำ
没收 
Mòshōu 
ยึดทรัพย์; 
ริบทรัพย์海关官员没收了走私品。
Hǎiguān guānyuán mòshōule zǒusī pǐn.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรยึดสินค้าที่ลักลอบนำเข้า
走私品 
Zǒusī pǐn 
สินค้าที่ลักลอบนำเข้า他的护照被警方没收了。
Tā de hùzhào bèi jǐngfāng mòshōule.
หนังสือเดินทางของเขาถูกตำรวจยึดไป
他们没收了我们的护照。
Tāmen mòshōule wǒmen de hùzhào.
พวกเขายึดหนังสือเดินทางของเราไป嫉妒别人的成功。
Jídù biérén de chénggōng.
อิจฉาริษยาความสำเร็จของผู้อื่น
不嫉妒任何人。
Bù jídù rènhé rén.
ไม่อิจฉาริษยาใคร向她直走过去。
Xiàng tā zhí zǒu guòqù.
เดินปรี่เข้าไปหาเธอ直走过去跟客人握手。
Zhí zǒu guòqù gēn kèrén wòshǒu.
เดินปรี่เข้าไปจับมือกับแขก勒索钱财。
Lèsuǒ qiáncái.
รีดไถเงิน

勒索 
Lèsuǒ 
แบล็คเมล์; 
ขู่เอาเงิน รีดเงิน


我们不应该这么处理。
Wǒmen bù yìng gāi zhème chǔlǐ.
เราไม่ควรจะจัดการเช่นนั้น


明天不会太热。
Míngtiān bù huì tài rè.
พรุ่งนี้ไม่น่าจะร้อน


这个答案不对。
Zhège dá àn bùduì.
คำตอบนี้ไม่ถูก


 那条公路不长。
Nà tiáo gōnglù bù cháng.
ถนนสายนั้นไม่ยาว


那里的交通不十分方便。
Nàlǐ de jiāotōng bù shífēn fāngbiàn.
การคมนาคมของที่นั่นไม่สะดวกสบาย


我想跟你练习发音。
Wǒ xiǎng gēn nǐ liànxí fāyīn.
ฉันอยากฝึกการออกเสียงกับคุณ


你的注意好,快跟同学们说说。
Nǐ de zhùyì hǎo, kuài gēn tóngxuémen shuō shuō.
ข้อคิดเห็นของคุณดีรีบบอกแกเพื่อนนักเรียนที


走了,走了,不能再等了。
Zǒule, zǒule, bùnéng zài děngle.
ไปเถอะ ไปเถอะ คอยต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว


别喊了,大家正在休息。
Bié hǎnle, dàjiā zhèngzài xiūxi.
อย่าเอะอะไปเลย ทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่


上课了,快进教室吧。
Shàngkèle, kuài jìn jiàoshì ba.
เข้าเรียนแล้วนะ รีบเข้าห้องเรียนเถอะ


吃饭了,别写了。
Chīfànle, bié xiěle.
 กินข้าวแล้ว ไม่ต้องเขียนแล้ว


你怎么还不走?
Nǐ zěnme hái bù zǒu?
ทำไมคุณยังไม่ไปอีก


你说什么啊!
Nǐ shuō shénme a!
คุณว่ายังไงนะ


他介绍得简单,全面。
Tā jièshào de jiǎndān, quánmiàn.
เขาแนะนำอย่างง่ายและรอบด้าน


这是讨论的题目和文章。
Zhè shì tǎolùn de tímù hé wénzhāng.
นี่คือหัวข้อและบทความของการอภิปราย


他十分勇敢、坚定。
Tā shífēn yǒnggǎn, jiāndìng.
เขากล้าหาญเด็ดเดี่ยวยิ่งนัก


他相信这件事是真的。
Tā xiāngxìn zhè jiàn shì shì zhēn de.
เขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง


她笑得眼泪都流下来了。
Tā xiào de yǎnlèi dōu liú xiàláile.
เธอหัวเราะจนน้ำตาไหล


屋子里热得人很不舒服。
Wūzi lǐ rè dé rén hěn bú shūfu.
ภายในห้องร้อนเสียจนผู้คนรู้สึกอึดอัดมาก


他抬着头看墙上的画。
Tā táizhe tóu kàn qiáng shàng de huà.
เขาแหงนหน้าดูรูปภาพบนผนัง


他在会上发表了很好意见。
Tā zài huì shàng fābiǎole hěn hǎo yìjiàn.
เขาแสดงข้อคิดเห็นในที่ประชุมได้ดีเยี่ยม


对于这个问题,我们要进一步研究。
Duìyú zhège wèntí, wǒmen yào jìnyībù yánjiū.
สำหรับปัญหานี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติม


他们已经参观了那个展览会。
Tāmen yǐjīng cānguānle nàgè zhǎnlǎn huì.
พวกเขาได้เข้าชมนิทรรศการนั้นแล้ว


那个问题我们解决了。
Nàgè wèntí wǒmen jiějuéle.
ปัญหาข้อนั้นเราได้แก้ไขไปแล้ว🐥🐥🐥

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节