ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌺🌺🌺


别急躁,大家商量好再动手。
Bié jízào, dàjiā shāngliáng hǎo zài dòngshǒu.
อย่าบุ่มบ่าม พวกเราปรึกษากันดีๆแล้วค่อยลงมือทำ
急躁
 Jízào 
ใจร้อน
บุ่มบ่าม ;
หุนหันพลันแล่น我向他努努嘴,让他先说。
Wǒ xiàng tā nǔ nǔzuǐ, ràng tā xiān shuō.
ฉันบุ้ยปากให้เขาพูดก่อน
努嘴 
Nǔ zuǐ 
บุ้ยปาก ;
ทำปากยื่นบอกใบ้ให้คนอื่นรู้不要企图把责任推给别人。
Bùyào qǐ tú bǎ zérèn tuī gěi biérén.
อย่าพยายามโยนภาระไปให้คนอื่น
企图 
Qǐ tú
มุ่ง ;
คิด ;
พยายาม(ใช้ในความหมายที่ไม่ดี)她是个偶像的铁粉。。
Tā shìgè ǒuxiàng de tiě fěn.
เธอเป็นติ่งของไอดอล
偶像 
Ǒu xiàng
ไอดอล

铁粉 
Tiě fěn 
แฟนตัวยง ;
ติ่ง你好做作喔!
Nǐ hǎo zuòzuo ō!
เธอดัดจริตจัง
做作 
Zuòzuo 
ดัดจริต
สลิด(ภาษาวัยรุ่น)他痛得脸都扭歪了。
Tā tòng dé liǎn dōu niǔ wāile.
เขาปวดจนหน้าบูดเบี้ยว
你越摆架子,大家越不理你。
Nǐ yuè bǎijiàzi, dàjiā yuè bù lǐ nǐ.
ยิ่งคุณเบ่งก็ยิ่งไม่มีใครสนใจคุณ
摆架子 
Bǎi jià zi 
วางกล้าม
เบ่ง ;
วางมาดใหญ่โต;
วางท่าวางทาง不偏向任何一方。
Bù piānxiàng rènhé yīfāng.
ไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง我们当前有许多事要做。
Wǒmen dāngqián yǒu xǔduō shì yào zuò.
ขณะนี้พวกเรามีงานมากมายที่จะต้องทำ快开到十字路口时车子要减速。
Kuài kāi dào shízìlù kǒu shí chēzi yào jiǎnsù.
เมื่อใกล้จะถึงสี่แยกจะต้องชะลอความเร็วของรถลง负担不起这么多的损失。
Fùdān bù qǐ zhème duō de sǔnshī.
แบกรับค่าเสียหายมากมายเช่นนี้ไม่ไหว
负担 
Fùdān 
1.รับ รับผิดชอบ (ต่อภาระหน้าที่ การงานและค่าใช้จ่าย) 
2. ภาระที่จะต้องรับผิดชอบ(ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ)挥手叫他走开。
Huīshǒu jiào tā zǒu kāi.
โบกมือให้เขาออกไป村子里空荡荡的,人都去哪。
Cūnzi lǐ kōngdàngdàng de, rén dōu qù nǎ.
หมู่บ้านดูว่างเปล่า คนไปไหนกันหมด他对这个行动可能发生的后果作了暗示。
Tā duì zhège xíngdòng kěnéng fāshēng de hòuguǒ zuòle ànshì.
เขาได้บอกใบ้ถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำในครั้งนี้他对我们的提议有什么反应?
Tā duì wǒmen de tíyì yǒu shé me fǎnyìng?
เขามีปฏิกิริยาต่อข้อเสนอของเราอย่างไรบ้าง对待顾客要有礼貌。
Duìdài gùkè yào yǒu lǐmào.
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพ


拒绝做无理要求。
Jùjué zuò wúlǐ yāoqiú.
ปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผล


这就是症结所在。
Zhè jiùshì zhēngjié suǒzài.
ปมของปัญหามันอยู่ตรงนี้
症结 
Zhēngjié 
ปม(ของเรื่องราวที่แย่ลงหรือไม่สามารถแก้ไขได้)🍄🍄

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节