ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 


🌺🌺🌺掌握自己的命运。
Zhǎngwò zìjǐ de mìngyùn.
กุมชะตาชีวิตของตนเอง
不找他他也会来的,你不必多哪个事了。
Bù zhǎo tā tā yě huì lái de, nǐ bùbì duō nǎge shìle.
คุณไม่ไปหาเขาเขาก็มาหาคุณ คุณไม่จำเป็นต้องทำเป็นเรื่องมากเลย
*多事 
Duō shì 
ทำเป็นเรื่องมาก 
ทำเรื่องยุ่งขึ้นมาอีก
你别胡思乱想。
Nǐ bié húsīluànxiǎng.
คุณอย่าคิดมากไปเลย这几天他好像有意躲我。
Zhè jǐ tiān tā hǎoxiàng yǒuyì duǒ wǒ.
ไม่กี่วันมานี้ดูเหมือนเขามีเจตนาจะหลบหน้าฉัน
他缺乏勇气,一有困难,心里就有点二乎。
Tā quēfá yǒngqì, yī yǒu kùnnán, xīnlǐ jiù yǒudiǎn èr hū.
เขาขาดความกล้า พอมีอุปสรรคนิดหน่อยเขาก็กลัวหัวหด
*二乎 
Èr hū  
กลัวหัวหด 
ใจไม่สู้


你越说越把我弄二乎了。
Nǐ yuè shuō yuè bǎ wǒ nòng èr hūle.
คุณยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้ฉันสองจิตสองใจ
*二乎
Èr hū  
สองจิตสองใจ 
ลังเล我发现他好像有什么心事。
Wǒ fāxiàn tā hǎoxiàng yǒu shénme xīnshì.
ฉันรู้สึกว่า เขาจะมีความในใจอะไรสักอย่าง
他翻了脸,大吵大闹。
Tā fānle liǎn, dà chǎo dà nào.
พอเขาโกรธแล้วก็เอะอะโวยวาย
*翻脸 
Fānliǎn 
โกรธ 
แตกคอกัน这些旧事,不去翻腾也好。
Zhèxiē jiùshì, bù qù fānteng yě hǎo.
เรื่องเก่าๆเหล่านี้อย่าไปรื้อฟื้นมันก็ดี
*翻腾 
Fānteng  
รื้อฟื้น 
พลิกค้น 
รื้อค้น凡事要小心。
Fánshì yào xiǎoxīn.
ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวัง
*凡事 
Fánshì 
เรื่องทุกเรื่อง 
ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม凡事应该好好想一想。
Fánshì yīnggāi hǎohǎo xiǎng yī xiǎng.
ไม่ว่ายังไงก็ควรคิดให้ดีๆ他不但没生气,反笑了起来。
Tā bùdàn méi shēngqì, fǎn xiàole qǐlái.
เขาไม่เพียงแต่จะไม่โกรธเท่านั้น กลับหัวเราะชอบใจด้วยซ้ำไป你太拘礼了,反而弄得大家不方便。
Nǐ tài jūlǐle, fǎn'ér nòng dé dàjiā bù fāngbiàn.
คุณเคร่งครัดในพิธีรีตองมากเกินไปก็เลยทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกอึดอัดไปหน่อย

*拘礼 
Jūlǐ 
ถือเคร่งในกรอบ 
ถือเคร่งประเพณี

*反而 
Fǎn ér  
กลับ….เสียด้วยซ้ำไป 
แทนที่จะกลับ难道我不想搞好工作?
Nándào wǒ bùxiǎng gǎo hǎo gōngzuò?
ฉันนะหรือที่ไม่คิดจะทำงานให้ดี你别着急,反正不是什么要紧的大事。
Nǐ bié zhāojí, fǎnzhèng bùshì shénme yàojǐn de dàshì.
คุณไม่ต้องตกใจไปหรอก ยังไงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร

*反正 
Fǎnzhèng  
อย่างไรก็ตาม在这儿说话不方便。
Zài zhèr shuōhuà bù fāngbiàn.
ไม่สะดวกที่จะพูดที่นี่干嘛把我也拉扯进去?
Gàn ma bǎ wǒ yě lāchě jìnqù?
ทำไมจะต้องดึงฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยหละ

*拉扯 
Lāchě 
ดึง 
ฉุด 
ลาก你拉扯他,别让他再出去。
Nǐ lāchě tā, bié ràng tā zài chūqù.
คุณดึงเขาไว้ อย่าปล่อยเขาให้ออกไปอีก少说废话!
Shǎo shuō fèihuà!
หยุดพูดไร้สาระ

*废话 
Fèihuà 
คำพูดที่ไร้สาระ 
พูดเหลวไหล🐦🐦🐦🐦🐦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节