ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 


👇👇👇这条路保养得很好。
Zhè tiáo lù bǎoyǎng dé hěn hǎo.
ถนนสายนี้ได้รับการทะนุบำรุงอย่างดี伤口打量出血。
Shāngkǒu dǎliang chūxiě.  
เลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผล说话不要太冒失。
Shuōhuà bùyào tài màoshī.
พูดจาอย่าให้ทะลึ่งเกินไป
冒失 
Màoshī 
บุ่มบ่าม
เลินเล่อ ;
ไม่ดูตาม้าตาเรือ  ;
ทะลึ่ง两个房间是通着的。
Liǎng gè fángjiān shì tōngzhe de.
ห้องสองห้องนี้ทะลุถึงกัน这条巷直通到马路。
Zhè tiáo xiàng zhítōng dào mǎlù.
ซอยนี้ทะลุถึงถนนใหญ่你为什么要做鬼脸?
Nǐ wèishénme yào zuò guǐliǎn?
ทำไมคุณต้องทำหน้าทะเล้น
做鬼脸 
Zuò guǐliǎn 
ทำหน้าทะเล้น ;
หน้าเป็น他们俩又吵起来了。
Tāmen liǎ yòu chǎo qǐláile.
เขาทั้งสองทะเลาะกันอีกแล้ว事先我已经跟他们打过招呼。
Shìxiān wǒ yǐjīng gēn tāmen dǎguò zhāohū.
ฉันได้เตือนเขาอยู่ก่อนแล้ว
(事先 )打招呼  
(Shìxiān) Dǎzhāohū 
 เตือนหรือให้สติล่วงหน้า我们当中没有人力气比他大。
Wǒmen dāngzhōng méiyǒu rén lìqì bǐ tā dà.
ไม่มีใครในบรรดาพวกเราจะมีกำลังทัดเทียมเขาได้要有正确的立场,就有正确的观点。
Yào yǒu zhèngquè de lìchǎng, jiù yǒu zhèngquè de guāndiǎn.
จะต้องมีจุดยืนที่ถูกต้อง จึงจะมีมุมมองที่ถูกต้อง看他们的架势,是要干一场。
Kàn tāmen de jiàshì, shì yào gàn yī chǎng.
ดูท่าทางของพวกเขาแล้ว เห็นจะต้องทำใหม่แน่
架势 
Jiàshì 
ท่า
ท่าทาง ;
มาด你这样太不像样子了。
Nǐ zhèyàng tài bù xiàng yàngzile.
คุณดูไม่เข้าท่าเลย
太不像样子 
Tài bù xiàng yàngzi 
ไม่เข้าท่า一提起这件事来他就好笑。
Yī tíqǐ zhè jiàn shì lái tā jiù hǎoxiào.
พอเท้าความถึงเรื่องนี้ เขาก็เอาแต่หัวเราะ 想起这件事,我就好笑。
Xiǎngqǐ zhè jiàn shì, wǒ jiù hǎoxiào.
พอคิดถึงเรื่องนี้ฉันก็ขำ他能力差还是情有可原,但是他懒惰真使人够受的。
Tā nénglì chà háishì qíng yǒu kě yuán, dànshì tā lǎn duo zhēn shǐ rén gòushòude.
มือไม่ถึงยังพอที่จะยอมรับได้ แต่เขาขี้เกียจนี่ซิที่ฉันทนไม่ไหวจริงๆ
情有可原 
Qíng yǒu kě yuán 
ซึ่งยอมรับได้ ;
ซึ่งพอให้อภัยได้

懒惰 
Lǎn duo 
ขี้เกียจ
เกียจคร้าน你不要在光线不好的地方看书损害视力。
Nǐ bùyào zài guāngxiàn bù hǎo dì dìfāng kànshū sǔnhài shìlì.
อย่าทำลายสายตาด้วยการอ่านหนังสือในที่แสงไม่พอ他把责任都揽到自己身上了。
Tā bǎ zérèn dōu lǎn dào zìjǐ shēnshangle.
เขาถึงเอาความรับผิดชอบมาไว้กับตัวเอง


错误是赖不掉的。
Cuòwù shì lài bù diào de.
ความผิดนั้นไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้你忘记小时候爸爸怎么教导咱们来着。
Nǐ wàngjì xiǎoshíhòu bàba zěnme jiàodǎo zánmen láizhe.
คุณลืมแล้วเหรอว่าในสมัยเด็กๆคุณพ่อเคยสั่งสอนอะไรแก่พวกเราบ้าง
倾全力把工作做好。
Qīng quánlì bǎ gōngzuò zuò hǎo.
ทุ่มเทกำลังทั้งหมดทำงานให้สำเร็จ
 
Qīng 
ใช้กำลังที่มีอยู่อย่างสุดความสามารถ💖💖💖💖💖

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节