ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

 🍄🍄🍄


各方描述了自己对这个问题的立场。
Gè fāng miáoshùle zìjǐ duì zhège wèntí de lìchǎng.
ต่างฝ่ายต่างก็พากันอธิบายในจุดยืนของตนที่มีต่อปัญหานี้

描述 
Miáoshù 
ลักษณะ 
คำอธิบาย 
รูปพรรณ

立场 
Lìchǎng 
1.ทัศนคติ
2.จุดยืน 


记得他的模样儿。
Jìdé tā de múyàngr.
จำหน้าตารูปร่างของเขาได้

模样儿 
Múyàngr 
รูปร่างลักษณะ 
รูปร่างหน้าตา实在不得已,只能亲自去一趟。
Shízài bùdéyǐ, zhǐ néng qīnzì qù yī tàng.
เป็นเรื่องที่จำใจจริงๆ ที่จะต้องไปด้วยตัวเองสักหน่อย
不得已 
Bù dé yǐ 
สุดวิสัย 
อยู่ในภาวะจำยอม 
ตกที่นั่งลำบากไม่รู้จะทำอย่างไร 
จำเป็น


他们这样做,是出于不得已。
Tāmen zhèyàng zuò, shì chū yú bùdéyǐ.
ที่พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพราะเกิดจากความจำใจจริงๆ


大量工作等着我们去做。
Dàliàng gōngzuò děngzhe wǒmen qù zuò.
งานจิปาถะกำลังรอให้เราไปทำ


他是一个没有花样的人。
Tā shì yīgè méiyǒu huāyàng de rén.
เขาเป็นคนที่ไม่มีแง่ไม่มีงอน


他听了这个消息,还是不动声色。
Tā tīngle zhège xiāoxī, háishì bù dòng shēngsè.
เขาได้ข่าวนี้แล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยอยู่

不动声色 
Bù dòng shēng sè 
ไม่พูดไม่จา 
ไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์ใดๆ
นิ่งเฉย


我们加紧工作,以弥补失去的时间。
Wǒmen jiājǐn gōngzuò, yǐ míbǔ shīqù de shíjiān.
พวกเราเร่งทำงานหนัก เพื่อชดเชยเวลาที่สูญเสียไป

加紧 
Jiājǐn  
เร่ง 
เร่งเตรียมการ

弥补 
Míbǔ  
เสริม 
ชดเชย

失去 
Shīqù 
สูญสิ้น 
สูญเสีย 
หมด 


这事有落空的危险。
Zhè shì yǒu luòkōng de wéixiǎn.
เรื่องนี้มีหวังชวดแน่ เรื่องนี้หวังพลาดแน่

落空 
Luòkōng 
คว้าน้ำเหลว 
สูญสลาย 
ชวด

危险 
Wēi xiǎn  
อันตราย 
ไม่ปลอดภัย


你是一个容易被劝诱的人。
Nǐ shì yīgè róngyì bèi quànyòu de rén
คุณเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่าย

劝诱 
Quànyòu 
พูดจูงใจ


得到他的资助。
Dédào tā de zīzhù.
ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเขา
资助 
Zīzhù 
ช่วยเหลือ 
สังเคราะห์


我有两个助手协助经营。
Wǒ yǒu liǎng gè zhùshǒu xiézhù jīngyíng.
ฉันมีผู้ช่วยสองคนเพื่อช่วยในการดำเนินกิจการ

助手 
Zhùshǒu 
ผู้ช่วย

协助 
Xiézhù 
ช่วยเหลือ

经营 
Jīngyíng 
บริหาร 
ดำเนินกิจการ 
ทำการค้า 


他的话里有许多漏洞。
Tā dehuà li yǒu xǔduō lòudòng.
ในคำพูดของเขามีช่องโหว่มากมาย

漏洞 
Lòudòng 
(การพูด การทำงาน วิธีการ)มีช่องโหว่


路上很滑,走路要小心,防备跌倒。
Lùshàng hěn huá, zǒulù yào xiǎoxīn, fángbèi diédǎo.
ถนนลื่นมาก เวลาเดินให้ระวังหน่อยเพื่อกันล้ม

防备 
Fángbèi
เตรียมป้องกัน


连一个人影也找不到。
Lián yīgè rényǐng yě zhǎo bù dào.
แม้แต่เงาของคนเพียงคนเดียวก็หาไม่เจอ

人影 
Rényǐng  
เงา


我想成为一个出口成章的人!
Wǒ xiǎng chéngwéi yīgè chūkǒuchéngzhāng de rén!
ฉันอยากเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนคนหนึ่ง

出口成章的人 
Chūkǒuchéngzhāng de rén 
เจ้าบทเจ้ากลอน他们俩下了半天的棋,结果还是打成平局。
Tāmen liǎ xiàle bàntiān de qí, jiéguǒ háishì dǎ chéng píngjú.
เราทั้งสองคนเล่นหมากรุกตั้งค่อนวันแล้ว แต่ในที่สุดก็เสมอกัน

打成平局 
Dǎ chéng píngjú 
เสมอกัน  ;
เจ๊า我们打赌,结果还是赌不出输赢来。
Wǒmen dǎdǔ, jiéguǒ háishì dǔ bù chū shūyíng lái.
 เราพนันกัน แต่ในที่สุดก็เจ๊ากัน你不同意,就拉倒!
Nǐ bù tóngyì, jiù lādǎo!
คุณไม่เห็นด้วย ก็เจ๊ากันไป

拉倒 
Lādǎo 
เลิกกันไป 
เจ๊า真的有这么一回事吗?
Zhēn de yǒu zhème yī huí shì ma?
มีเรื่องอย่างนี้จริงๆเหรอ我已经通知他会议一延期。
Wǒ yǐjīng tōngzhī tā huìyì yī yánqī.
ฉันได้แจ้งให้เขาทราบว่าการประชุมได้เลื่อนออกไปแล้ว

延期 
Yánqī  
เลื่อนออก他讲得十分明白。
Tā jiǎng dé shífēn míngbái.
เขาพูดได้ชัดเจนมาก


他是我们之中的诙谐者。
Tā shì wǒmen zhī zhōng de huīxié zhě.
เขาเป็นตัวโจ๊กในกลุ่มของพวกเรา

诙谐者 
Huīxié zhě 
ตัวโจ๊ก 
ตัวตลก我们抓住一切机会改进我们的工作。
Wǒmen zhuā zhù yīqiè jīhuì gǎijìn wǒmen de gōngzuò.
พวกเราได้ฉกฉวยโอกาสเท่าที่มีอยู่ทุกอย่างปรับปรุงงานของเรา他从我手中抢走了信。
Tā cóng wǒ shǒuzhōng qiǎng zǒule xìn.
เขาฉวยเอาจดหมายในมือของฉันไป早晚我们要收拾这个坏蛋。
Zǎowǎn wǒmen yào shōushí zhège huàidàn.
 ถึงยังไงเราเองก็ต้องเล่นงานเจ้าวายร้ายนี้สักวันหนึ่งแน่大家都这么说。
Dàjiā dōu zhème shuō.
ใครๆก็พูดกันอย่างนี้他是这样一个大公无私的人。
Tā shì zhèyàng yīgè dàgōngwúsī de rén.
 เขาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละ

大公无私 
Dà gōng wú sī  
เที่ยงตรงเป็นธรรม ;
ไม่เห็นแก่ตัว ;
ไม่มีความลำเอียง


🌷🌷🌷🌷🌷โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节