ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


结婚旺季就要来了。
Jiéhūn wàngjì jiù yào láile.
ฤดูการแต่งงานใกล้เข้ามาถึงแล้ว
旺季 
Wàng jì 
ฤดูที่คึกคัก ช่วงเวลาที่คึกคัก  ฤดูที่เฟื่อง ฤดูกาลที่กิจการรุ่งเรืองดี
如果你在旅游旺季去那儿,费用很贵。
Rúguǒ nǐ zài lǚyóu wàngjì qù nà'er, fèiyòng hěn guì.
ถ้าคุณจะไปที่นั่นในช่วงฤดูท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายจะแพงมาก
旅游旺季 
Lǚyóu wàngjì 
ฤดูท่องเที่ยว;
ไฮซีซั่น (High season); 
ฤดูที่การท่องเที่ยวได้รับความนิยมสูงสุด 物价看来是要上涨而不是下降。
Wùjià kàn lái shì yào shàngzhǎng ér bùshì xiàjiàng.
ราคาสินค้าดูเหมือนจะมีแต่ขึ้นไม่มีลง
物价
 Wùjià 
ราคาสินค้า

上涨 
Shàngzhǎng 
(ราคา)เพิ่มขึ้น

下降
 Xiàjiàng 
ลดลง价格已下降。
Jiàgé yǐ xiàjiàng.
ราคาลงแล้ว我们正继续进行大量投资。
Wǒmen zhèng jìxù jìnxíng dàliàng tóuzī.
พวกเรากำลังลงทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
投资
 Tóuzī 
การลงทุน投资少,收效快。
Tóuzī shǎo, shōuxiào kuài.
ลงทุนน้อยได้กำไรเร็ว既然这种方法不行,我们就试试别的方法吧。
Jìrán zhè zhǒng fāngfǎ bùxíng, wǒmen jiù shì shì bié de fāngfǎ ba.
ในเมื่อวิธีนี้ใช้ไม่ได้ เราก็ลองใช้วิธีอย่างอื่นดูก็ได้工作热情有增无减。
Gōngzuò rèqíng yǒu zēng wú jiǎn.
ความกระตือรือร้นในการทำงานมีแต่เพิ่มไม่มีลด和别人分享这个秘密可以减轻自己的负担。
Hé biérén fēnxiǎng zhège mìmì kěyǐ jiǎnqīng zìjǐ de fùdān.
การแชร์ความลับนี้กับผู้อื่นสามารถลดภาระของตัวเองได้
减轻 
Jiǎnqīng 
ลด (ทำให้เบาบางลง); 
บรรเทา ;
ลดลง

分享 
Fēnxiǎng  
แชร์เรื่องดีๆ ;
แบ่งปันความสุข

负担 
Fùdān 
1.รับ; รับผิดชอบ (ต่อภาระหน้าที่ การงานและค่าใช้จ่าย) 
2. ภาระที่จะต้องรับผิดชอบ(ทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ)为了减轻妻子的悲痛,他带她去了欧洲旅游。
Wèile jiǎnqīng qīzi de bēitòng, tā dài tā qùle ōuzhōu lǚyóu.
เพื่อบรรเทาความโศกเศร้าของภรรยาเขาได้พาเธอไปเที่ยวยุโรป
悲痛 
Bēitòng 
ความโศกเศร้า
工作中的缺点减少了。
Gōngzuò zhōng de quēdiǎn jiǎnshǎole.
ข้อบกพร่องในการทำงานลดลงแล้ว
减少
Jiǎnshǎo 
ลดลง ;
ลดน้อยลง; 
ลด伤亡人数大大减少了。
Shāngwáng rénshù dàdà jiǎnshǎole.
จำนวนผู้ที่ได้รับบากเจ็บและตายได้ลดลงมากทีเดียว
去年他的收入减少了20%
Qùnián tā de shōurù jiǎnshǎole 20%.
ปีที่แล้วรายได้ของเขาลดลง 20%
收入
Shōurù 
รายได้
减少开会时间。
Jiǎnshǎo kāihuì shíjiān.
ลดเวลาในการประชุม


老板以玩忽职守为由把他开除了。
Lǎobǎn yǐ wànhū zhíshǒu wéi yóu bǎ tā kāi chúle.
เจ้านายไล่เขาออกเพราะเขาละเลยต่อหน้าที่
玩忽职守 
Wànhū zhíshǒu 
ละเลยหน้าที่ ;
บกพร่องต่อหน้าที่
开除
 Kāichú 
ไล่ออก ;
เลิกจ้าง 你没有权力开除我。相反,我现在可以开除你。
Nǐ méiyǒu quánlì kāichú wǒ. Xiāngfǎn, wǒ xiànzài kěyǐ kāichú nǐ.
คุณไม่มีอำนาจที่จะไล่ฉันออก ในทางกลับกัน  ตอนนี้ฉันสามารถไล่คุณออกได้
相反
Xiāngfǎn 
ในทางตรงกันข้าม ;
ในทางกลับกัน他开除了三名雇员。
Tā kāi chúle sān míng gùyuán.
เขาไล่พนักงานออกสามคน


事实恰恰相反。
Shìshí qiàqià xiāngfǎn.
ข้อเท็จจริงนั้นตรงกันข้าม


他在想,各种影响能不能相互抵消。
Tā zài xiǎng, gè zhǒng yǐngxiǎng néng bùnéng xiānghù dǐxiāo.
เขากำลังคิดว่า อิทธิพลต่างๆสามารถลบล้างซึ่งกันและกันได้หรือไม่
抵消
 Dǐxiāo 
หักล้างกัน ;
ลบล้างกัน ;
ล้างกัน ;
แก้กัน这个事实也抹杀不了。
Zhège shìshí yě mǒshā bùliǎo.
ความจริงนี้ไม่มีใครจะสามารถมองข้ามไปได้
抹杀
Mǒshā 
มองข้าม; 
ยกเลิก谁也抹杀不了你们的成绩。
Shéi yě mǒshā bùliǎo nǐmen de chéngjī.
ใครก็ไม่สามารถมองข้ามความสำเร็จของพวกคุณไม่ได้他抹杀了团体的精神。
Tā mǒshāle tuántǐ de jīngshén.
เขามองข้ามจิตวิญญาณขององค์กร
团体 
Tuántǐ  
คณะ; 
องค์กร
精神 
Jīngshén
จิตวิญญาณ ;
จิตใจ你借的书早过期了。
Nǐ jiè de shū zǎo guòqīle.
หนังสือที่คุณยืมไปนั้นได้เลยกำหนดเวลาไปตั้งนานแล้ว
过期 
Guòqī 
เกินกำหนด ;
เกินเวลา ;
หมดอายุ我的护照已经过期了。
Wǒ de hùzhào yǐjīng guòqīle.
หนังสือเดินทางของฉันหมดอายุ
我的签证这个星期就过期了。
Wǒ de qiānzhèng zhège xīngqí jiù guòqīle.
วีซ่าของฉันกำลังจะหมดอายุในสัปดาห์นี้

💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节